Nonton Download My Roommate is a Detective (2020) Sub Indo
My Roommate is a Detective (2020)
Rating 8.36

My Roommate is a Detective (2020)

Nonton Download Streaming Drama China My Roommate is a Detective (2020) Subtitle Indonesia Komplit Full Episode 1-36 Sub Indo 360p 480p 540p 720p 1080p HD.
民国奇探 / Min Guo Qi Tan / My Roommate is a Detective
Tanggal Rilis: Mar 24, 2020 - Apr 23, 2020 Jam Tayang: Tuesday, Wednesday, Thursday 20:00 Episode: 36Eps Durasi: 45menit/eps Status: ONGOING Network: iQIYI Penulis: Dai Ying, Jia Zhiqi Sutradara: Zhang Weike Produser: iQIYI, Mumbear Entertainment Negara: China Mandarin

Drama China My Roommate is a Detective (2020) Subtitle Indonesia

Selama era Republik, tiga orang dengan latar belakang dan kepribadian yang berbeda menjunjung tinggi rasa keadilan mereka di masa-masa sulit, mengandalkan keterampilan memecahkan masalah mereka untuk melindungi masyarakat.

Berasal dari keluarga kaya, Lu Yao (Hu Yitian) telah kembali ke Cina setelah belajar di luar negeri di Inggris. Karena IQ tinggi dan keterampilan penalarannya yang luar biasa, ia direkrut oleh Kepala Inspektur Qiao Chusheng (Leon Zhang) untuk bergabung dengan biro sebagai konsultan. Kedua pria itu berpapasan dengan reporter wanita yang baik hati dan penuh semangat Bai Youning (Shane Xiao) dan mereka membentuk pasukan detektif kecil yang berspesialisasi dalam memecahkan misteri pembunuhan yang aneh dan meresahkan.

During the Republican era, three people with different backgrounds and personalities uphold their sense of justice in troubled times, relying on their problem-solving skills to protect the community.
Hailing from a wealthy family, Lu Yao (Hu Yitian) has returned to China after studying abroad in England. Because of his high IQ and exceptional reasoning skills, he is recruited by Chief Inspector Qiao Chusheng (Leon Zhang) to join the bureau as a consultant. The two men cross paths with the righteous and passionate female reporter Bai Youning (Shane Xiao) and they form a small detective squad that specializes in solving strange and unsettling murder mysteries.

DAFTAR PEMAIN

Main
Hu Yi Tian as Lu Yao, Graduate of University of Cambridge, with double degrees in medicine and mathematics. Descendant of a prominent family with ties to royalty of Qing Dynasty. A former financial analyst at Sassoon bank, later becomes a crime consultant at the police station.
Zhang Yun Long as Qiao Chusheng, Chief Police detective of the Central Station of Shanghai International Settlement. Formally one of the great eight titans of Shanghai's underground world. Subordinate of Bai Qili.
Xiao Yan as Bai Youning, Reporter of Xin Yue Daily Newspaper. Daughter of Bai Qili.
Supporting
Zhang Hui Zhong as Bai Qili, Bai Youning's father. Leader of Qing Long sect.
Gan Lu as Meng Xiaoyun, Lu Yao and Bai Youning's landlord
Xiang Yun Long as Lu Ahdou, Qiao Chusheng's subordinate
Qiao Jun Da as Xiao Yu, coroner
Dev Raturi as Sa Limu, Qiao Chusheng's subordinate. Good in making firearms and bombs.
Zeng Yong Ti as Lu Miao, Lu Yao's sister. Former governmental secretary.
Shi Liang as Lu Zifu, Lu Yao's father. A renowned scholar.
Wang Tao as Lu Youjia, Lu Yao's friend. An army officer.
Wang Yi Ran as Jiang Zhiqing, family friend of the Lus
Cao Yu Cheng as Qing Dai, boss of Chang San Tang. She admires Qiao Chusheng.
Karl Dominick as Anderson, director of the British Embassy of the Shanghai International Settlement
Lu Feng as Norman, a high ranking official of Municipal Council. person behind the various murder cases
Jonathan Kos-Read as Sassoon, CEO of Sassoon bank. Lu Yao's former employer.
Zhang Xiang as Lin Xiaobai, employee of Sassoon bank. Lu Yao's ex colleague.
Wang Xiao as Liu Zi, Bai Qili's subordinate
He Yong Sheng as Huang Laoda, Bai Qili's childhood friend. An opium trader.
Zhang Zhi Wei as Hu Zhuxuan, a gangster boss behind taxi companies
Ding Liu Yan as Wan Ying, dancer of Paramount Ballroom
Jin Gang as Sha Erman, new priest of Tian Zhu Church. Norman's friend.
Li Bao Min as A Fu
Person in the Mirror (镜中人) Ep 1-2
Zhaoyan Guo Zhang as Chen Qiusheng (Chen Laoliu), a wealthy tycoon
Luo Guang Xu as Nie Chengjiang, a famed businessman. Chen Qiusheng's partner in tobacco trade
Zhao Yong as Doctor Zhao, doctor of Nie family
Zhou Qin Lin as He Kun, secretary of Chen Qiusheng
Long De as A Long, subordinate of Chen Qiusheng
Liu Bang as A Hu, subordinate of Chen Qiusheng
Li Xiao Lin as Car attendant
The Missing Train (消失的电车) Ep 2-3
Zhang Fan as Wu Tianpeng, CEO of Dong Hai Electric Company
Fa Ti as Qiao Zhi, CEO of Hua Kang Train Company
Li Gao Ji as Mao San, a gangster who often robs female workers
Zhang Xu Zhou as Scar-face, a hooligan who knows Mao San
The Executor's Judgement (刽子手的审判) Ep 3-4
Shi Guang Hui as Head Police Chief, disciple of Bai Qili
Zhang Zuo Feng as Shen Dazhi, police chief of Song Hu police station. Was murdered while investigating a case.
Zhao Hong Wu as Wang Jiao (Wang Yidao), an executioner and famous serial murderer
Hu Yue as Wan Qing, a prostitute at Chang Shan Hall who later becomes a reporter
Dong Zhi Chao as Teacher (Cheng Xi), was murdered while on his way to redeem Wan Qing
Zheng Qian Dong as Editor, Wan Qing's employer
The Bloodsucker Tribe (吸血族) Ep 4-5
Wang Qing as Lin Jiang, a doctor at Hong Ren hospital. Lu Yao's senior and former crush. A former employee of Hua Xing Medicine Factory
Zhao Yun as Boss of Hua Xing Medicine Factory
Wang Fei as Vampire, a patient of Porphyria disease
Zhang Feng as Hawker
Zhang Bo Yuan as Newspaper deliverer
Hui Yong Xin as Lou Wu, member of Axe Gang who is a victim of the Vampire
Fire Kiss (火吻) Ep 5-7
Ming Zi Yu as Ye Gerui, a painter
Liu Cheng Rui as Xue Qiong, Ye Gerui's fiancee. A teacher.
Eric as Lei Mengde, an arts collector
Han Zhi Gang as Housekeeper
Zhang Da Bao as Buyer
The Fury of Porcelain Carver (刻瓷师之怒) Ep 7-8
Xia Fan as Chen Guangzhi, a famous porcelain carver known for his good looks
Yu Jian as Xu Lin, Chen Guangzhi's junior who killed him out of jealousy
Chen Guan Hong as Li Mohan, a porcelain carver who clashed with Chen Guangzhi
Ding Yi Xuan as Yao Qin, a courtesan at Chang San Hall. Qiao Chusheng's friend
Tian Xin as Lao Ya, manager of Chang San Hall
Bloody Clock Tower (血色钟楼) Ep 8-9
Song Jian Xin as Zhang Gong, florist
Cui Wei as Li Hengli, building supervisor hired by Li Dun Soap Factory to supervise the clock tower
Huang Xi as Chief Zhou, manager of Li Dun Soap Factory
Zhang Jing Tong as Mrs. Zhou
Zheng Sheng Li as CEO of Li Dun Factory
Fan Yi Ze as Violinist, a resident living near the clock tower
Chang Heng Rui as Painter
Bai Jin Cheng as Fortune Teller
Lu Wen Bo as Cleaner
The Bride of River God (河神的新娘) Ep 9-10
Gu You Ming as Yan Geda, police officer. Actual identity is Xu Yuan, He Qingyi's lover
Ma Qian Qian as He Qingyi, a wealthy lady who was kidnapped and disappeared five years ago.
Jiang Zhong Wei as Zhou Wenmao, housekeeper of He manor.
Ren Luo Min as Old Mr. He
Zheng Xiao Zhong as Train Master
The Heavy Cross (沉重的十字架) Ep 10-11
Ma Ke Su as Ma Ximo, priest of Tian Zhu Church. Known for his bad temper.
Luo Sang as An Luosi, head priest of Tian Zhu Church
Lou Jia Hui as Cheng Zhikang, Yang Sufang and Cheng Yimu's son. Was beaten to death by Ma Ximo
Song Nai Gang as Cheng Yimu, chairperson of Church Association
Rong Rong as Yang Sufang, church devotee
Tong Nian as Nun
Lei Meng as Nun
Ren Xiao Xi as Nun
The Missing Bullets (失踪的达姆弹) Ep 11-13
Li Ji as Gao Song, a famous playboy actor
Ji Chong as Tan Xiao, film producer
Shen Kai as Li Rui, film director
Ai Ran as Shen Yaoguang, an actress. Gao Song's co-star, who was dumped by him
Kang Ning as Waiter
Divine Retribution (天谴) Ep 13-14
Du Jin Han as Li Danyi, Li Meng's adopted son
Ma Wen Bo as Li Meng, head reverend of Tong Shen Association
Ye Shang Zhuang as Li Danyi's younger brother
Snowy Night of Fire (雪夜之火) Ep 14-15
Wang Yao as Tan Yixiong, former hall leader of Qing Long sect
Liu Rui Ze as Tan Xing, foster son of Tan Yixiong
Liu Mei Ren as Luo Shanni, mistress of Tan Yixiong
Min Zheng as Lao He, housekeeper of He manor
The Secret of Fuermalin (福尔马林的秘密) Ep 15-17
Guo Shuo Jie as Qian Rui, Lu Yao's university classmate. Qiao Zhi University's principal assistant.
Liang Dong as Liu Yansheng, Professor of Qiao Zhi University. Caretaker of the animals in the medical department. He has a feud with Guan Dailiang over their unfinished research project.
Teng Xiang as Liu Mo, Lu Yao's university classmate. Anatomy studies lecturer.
Du Yu Chen as Lin Ai, medical student of Qiao Zhi University. Blackmails Liu Yansheng over her brother's death.
Wang Yu Chao as Guan Dailiang, Epidemiology Professor of Qiao Zhi University. His corpse was soaked in Formalin.
Wang Zun as Guan Maoliang, Guan Dailiang's brother. Fights over inheritance with him.
Zhu Bo Lin as Lin Shiyu, Lin Ai's brother. Was used as a research tool by Liu Yansheng and Guan Dailiang
Yue Jun Ling as Mr. Lin
Disgruntled Spirit of the Ancient Tower (古塔怨灵) Ep 17-18
Dong Shuai as Ding Rongxian, Vice principal of Shu Ren secondary school. A corrupted man.
Zhu Tian Yu as Mo Lan, an introverted librarian who was falsely accused of causing the death of a student and committed suicide out of pressure
Xing Luo Dan as Xie Zhen, Ding Rongxian's secretary. Hu Zhuxuan's nephew. Hates Ding Rongxian as his actions corrupted the education industry.
Lin Jia as Zhu Yingjiang, Xu Xiaoya's mother
Ju Jing Xiang as Xu Bo, Xu Xiaoya's father
Wang Jun as Fu Zihong, a person sent by Ding Rongxian to stalk Mo Lan
Jin Jia Qi as Xu Xiaoya, a student who died in an accident during a field trip
Fan Xiao Ming as Madame Ding
Sang Yu Ze as Liu Xinxin, Xu Xiaoya's classmate
Yang Di as Driver
Death of Main Editor (主编之死) Ep 19-21
Qin Xue as Tong Li, editor of Xinyue Newspaper. Bai Youning's rival. Ye Ying's daughter.
Qin Xue as Ye Ying, a famous singer who was sentenced to death for killing her husband
Wang Yu Zhang as He Youwei, main editor of Xinyue Newspaper. Bai Youning's mentor.
Wang Xiao Yu as Ye Ying's husband, an abusive alcoholic man
Li Jie as Chu Ming, a merchant that once wooed Ye Ying
Ren Xue Hai as Old Mr. Chu
Xue Li as Chu Ming's neighbour
Burned Corpse in Dance Hall (舞池焦尸) Ep 22-23
Tan Hao as Liu Xiangui, Bai Qili's business rival
Wang Yi Tong as Jin Menglan, a gege of Qing Dynasty. Liu Xiangui's wife, Lu Yao's distant relative
Yuan Quan as Manager Wu, Liu Xiangui's subordinate
Yang Kai Di as Yan Ling, a courtesan at Chang San Hall. has a close relationship with Liu Xiangui.
Ren Qi as Gong Qisi, a courtesan at Chang San Hall.
Piano Tunes of the Midnight (午夜钢琴曲) Ep 23-24
Mu Zi as Mu Qianzi, student of Saint Mary secondary school. Fu Mingyue's close friend.
Zhao Jiu Ge as Sun Meng, student of Saint Mary secondary school. Despite being engaged, she is involved in an underground relationship with Qin Shutong
Kang Lei as Qin Shutong, a piano teacher at Saint Mary secondary school. Known for being flirtatious.
Xu Yu Han as Fu Mingyue, student of Saint Mary secondary school. Committed suicide attacks after being raped by Qin Shutong.
Zhu Min as Principal Guo
Zhong Pei Yan as Fang Yu, Qin Shutong's fiancee
Zhang Jie as Aunt Zhang, caretaker of the student dorms
Fatal Rose (致命玫瑰) Ep 24-26
Li Huai Long as Dong Lin, Qian Yiru's husband. A movie actor, and manager of Qian Trading Company
Xu Ge Ge as Xiao Lian, a prostitute who was hired by Du Wenxiu to follow Dong Lin
Luo Pei as Du Wenxiu (A'Xiu), Dong Lin's maid, who likes him
Guo Kai as Ding Shuhan, a secondary school language teacher. Is involved in an affair with Qian Yiru
Song Ge as Qian Yifeng, Qian Yiru's brother
Wu Qian Dai as Qian Yiru, a famous entrepreneur. CEO of Qian Trading Company
Thunder (天雷) Ep 26-27
Han Bo as Zhang Wanfu, housekeeper of Zhou Manor
Liu Yu Qi as He Qiaoyin, Zhou Yunliang's mistress
Liu Yu Hang as Zhou Yalong, Zhou Yunliang's son
Yuan Yuan as Zhou Yafang, Zhou Yunliang's daughter
Ding Hua Gen as Zhou Yunliang, CEO of Da Zhou departmental store
Child Kidnapping Case (幼童绑架案) Ep 27-28
Zhao Gui Xiang as Shen Changzai, a medicine merchant. A former principal who used his students as test subjects
Wang Han Zhe as Ah Shen, Shen Changzai's grandson
Li Geng as Jiang Yuandao, Police Department Master
Sun Yan as Wang Tiancheng, a magician. His sister Chen Xiaoyuan committed suicide after thinking she saw ghosts
Yu Xin Yan as Zhao'er, Jiang Yuandao's daughter
Xi Zi as Sun Qianqian, Chen Xiaoyuan's classmate
Jia Ling as Teacher Zhao, Chen Xiaoyuan's teacher
Dance Hall Explosion Case (舞厅爆炸案) Ep 29-31
Chen Xin Yu as Zou Jing, Lu Yao's first girlfriend.
Zheng Min as Zou Ying, a merchant. Former business partner and lover of Bai Qili.
Shadow Puppet's Murder Intention (皮影的杀机) Ep 31-34
Yang Chou Chan as Tao Yu, puppet master of Qi Yuan Theater
Cao Feng as Wu Peiyan, puppet master and owner of Qi Yuan Theater
Li Qin as Lao Ge, qin player of Qi Yuan Theater
Gao Ming Yang as Chen Youli, Huang Laoda's subordinate

Nonton Download My Roommate is a Detective (2020) Ep 1-36 Sub Indo Streaming Online

Berikut adalah list daftar episode yang sudah rilis di website NetNot21. Silahkan pilih episode yang akan kamu tonton atau unduh, jika menemukan link untuk nonton streaming atau link untuk men-download error silahkan lapor di kolom komentar. Drama China ini MASIH ONGOING silahkan kembali lain waktu untuk menikmati episode-episode berikutnnya xD

Tinggalkan Jejak