Nonton Download Handsome Siblings (2020) Sub Indo
Handsome Siblings (2020)
Rating 8.73

Handsome Siblings (2020)

Nonton Download Streaming Drama China Handsome Siblings (2020) Subtitle Indonesia Komplit Full Episode 1-44 Sub Indo 360p 480p 540p 720p 1080p HD.
绝代双骄 / Jue Dai Shuang Jiao / Handsome Siblings
Tanggal Rilis: Jan 16, 2020 - Feb 7, 2020 Jam Tayang: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Episode: 44Eps Durasi: 45menit/eps Status: COMPLETE Network: CCTV-8, iQiyi, Netflix Penulis: Wang Zixi, Yu Hailin, Ma Ming, Zhong Jing Sutradara: Zou Jicheng, Liu Fang Produser: iQIYI, Perfect World Pictures, Huace Film & TV, Jianxin Pictures Negara: China Mandarin

Drama China Handsome Siblings (2020) Subtitle Indonesia

Sebuah kisah tentang saudara kembar yang tidak menyadari keberadaan satu sama lain dan perjalanan mereka untuk menjadi pahlawan seni bela diri.

Jiang Xiao Yu (Chen Zhe Yuan) bangga dibesarkan di Lembah Penjahat dan menganggap dirinya sebagai penjahat nomor satu. Di bawah asuhan Li Da Zui dari sepuluh penjahat besar, ia telah menjadi orang iseng yang bermain-main nakal namun tidak bersalah. Selama perjalanannya, ia melintasi jalan dengan Hua Wu Que (Hu Yi Tian) dan mereka membentuk hubungan yang seperti teman dan musuh. Hua Wu Que diadopsi oleh Putri Yao Yue dari Istana Yihua. Untuk membalas dendam pada ayah kandung Hua Wu Que dan Xiao Yu Er, dia sengaja memisahkan si kembar agar mereka menjalani hidup mereka sendiri sehingga mereka akan saling bertarung setelah bertemu lagi. Pada saat yang sama, Jiang Bie He dan Jiang Yulang membuat konspirasi raksasa yang mengancam akan mengubah dunia seni bela diri secara terbalik.

A story about twin brothers unaware of each other's existence and their journey to become martial arts heroes.
Jiang Xiao Yu (Chen Zhe Yuan) takes pride in being raised in the Villains' Valley and considers himself as the number one villain. Under the care of Li Da Zui of the ten great villains, he has become a prankster who is mischievously playful yet innocently kind. During his travels, he crosses paths with Hua Wu Que (Hu Yi Tian) and they form a relationship that's like friends and enemies. Hua Wu Que was adopted by Princess Yao Yue of the Yihua Palace. In order to take revenge on Hua Wu Que and Xiao Yu Er's birth father, she purposely separated the twins to have them lead their own lives so that they would fight each other upon meeting again. At the same time, Jiang Bie He and Jiang Yulang concoct a giant conspiracy that threatens to turn the martial arts world upside down.

DAFTAR PEMAIN

Main
Chen Zhe Yuan as Xiao Yu Er / Jiang Xiao Yu
Pei Wen Bo as Xiao Yu Er (young)
Disciple of Villain Valley. Mischievous and witty, he proclaims himself to be the most intelligent person in the world.
Hu Yi Tian as Hua Wu Que
Wei Zhi Hao as Hua Wu Que (young)
Young Master of Yi Hua Palace. Kind-hearted and upright, he loves to help people in need and stand up for injustice.
Liang Jing Xian as Tie Xin Lan
Lu Chen Yue as Tie Xin Lan (young)
Tie Zhan's daughter. She is known for her outstanding beauty, and has a tough and determined personality despite her soft appearance.
Liang Jie as Su Ying
Wei Wu Ya's foster daughter. Spoiled, arrogant and scheming, she is skilled in medicine.
Villain Valley / Ten Villians
Tay Ping Hui as Yan Nan Tian, known as the number one swordsman of jianghu. Jiang Feng's sworn brother, Xiao Yu Er and Hua Wu Que's uncle
Tay Ping Hui as Lu Zhong Yuan, swordsman/hero of Nan Tian. Yan Nan Tian's good friend, who was tasked to impersonate him after the former temporarily lost his skills
Hou Chang Rong as Wan Chun Liu, a physician with excellent medical skills. He saved Yan Nan Tian from the evil villains and healed him for eighteen years
Sun Jiao Long as Du Sha [Bloody Hand], one of the ten evils of Villain Valley. Considered as the strongest among the ten villains, and is regarded as the leader
Jill Hsu as Tu Jiao Jiao [Neither Man nor Woman], one of the ten evils of Villain Valley. Is adept in the art of disguise
Liu Wei Sen as Ha Ha Er [Smile Hidden with Knifes], one of the ten evils of Villain Valley. Is always smiling regardless of the situation
Li Jian Ren as Li Da Zui [Don't Eat Human Head], one of the ten evils of Villain Valley. Is rumored to eat human flesh, but was later revealed to be a disguise. The only one who truly cares for Xiao Yu'er
Xiao Song Yuan as Yin Jiu You [Half Human Half Ghost], one of the ten evils of Villain Valley
Li Yao Jing as Tie Zhan [Wild Lion], one of the ten evils of Villain Valley. Tie Xinlan's father
Jin Song as Xuanyuan Sanguang [Evil Gambling Ghost], one of the ten evils of Villain Valley. Is obsessed with gambling. Become good friends with Xiao Yu'er
Zhang Xuan as Xiao Mi Mi [Enchantress Who Does Not Lose Her Life], one of the ten evils of Villain Valley. Lives in a secret underground palace with male companions
Yan Ming as Ouyang Dang [Rather Not Lose Out, Take Advantages Using Life], one of the ten evils of Villain Valley
Yan Wei as Ouyang Ding [Rather Not Lose Out, Take Advantages Using Life], one of the ten evils of Villain Valley
Liu Wei as Bai Kai Xin [Harming Others Without Benefiting Oneself], one of the ten evils of Villain Valley
Yi Hua Palace
Mao Lin Lin as Yao Yue, head master of Yi Hua Palace. Likes Jiang Feng, and turns vengeful when her love is not requited
Meng Li as Lian Xing, second master of Yi Hua Palace. Yao Yue's younger sister. Has a secret crush on Jiang Feng
Zhao Ying Zi as Hua Yue Nu, Xiao Yu Er and Hua Wu Que's mother. A maidservant of Yi Hua Palace
Jiang Yuan as Tie Ping Gu, a disciple of Yi Hua Palace whom escaped with Jiang Xiaoyu. She was cheated by Jiang Yulang and stayed by his side for awhile. Was later revealed to be Li Dazui's daughter
Ding Ke Er as He Lu, Hua Wu Que's subordinate
Hou Xiao Tong as He Shuang, Hua Wu Que's subordinate
Jiang Family
Hu Yi Tian as Jiang Feng, Xiao Yu Er and Hua Wu Que's father
Liu Shi Jie as Jiang Feng (young)
Gallen Lo as Jiang Bie He (Jiang Qin), Jiang Feng's servant. Brutal and ruthless, he betrayed Jiang Feng for monetary awards and became an influential nobleman and martial artist.
Zhou Jun Chao as Jiang Qin (teen)
Gong Jun Ze as Jiang Qin (young)
Zhou Jun Chao as Jiang Yu Lang, Jiang Bie He's son. A cunning and deceitful person
Zhu Peng Cheng as Mute servant, servant of Jiang Manor
Murong Family and associates
Shao Yun as Murong Jiu, head of the Murong Family. Known for her cold personality due to a skill she is practicing. She becomes soft and gentle after losing her memory
Wang Zhen as Zhang Jing (voiced by Yan Meng Meng)
Little Fairy, a feisty swordswoman known for her brash temper. She is close friends with the Murong Family
Song Wen Zuo as Black Spider, a mysterious assassin who saved Murong Jiu from a brothel and falls in love with her
Zhou Bin as Gu Ren Yu, known by the nickname Gu Xiaomei due to his meek temper. Initially Murong Jiu's fiancee, he later falls for Zhang Jing and marries her
Zhou Zi Xin as Murong Shanshan
Luo Xuan as Murong Shuang
Han Shuo as Qin Jian, Murong Shanshan's husband
Lai Yi as Nangong Qing, Murong Shuang's husband
Twelve Zodiac
Li Ming as Wei Wu Ya (Mouse), head of the Twelve Zodiac and leader of Wu Ya Sect. He was in love with Yao Yue but was attacked and crippled by her. He raised Su Ying as a replacement for Yao Yue
Ma Chi as Wei Wu Ya (young)
Kou Zhan Wen as Huang Niu (Cow)
Yin Jun Zheng as Lord Bai Shan (Tiger)
Hai Yang as Medicine Master Hu (Rabbit)
Gao Yu Qing as Bi She Immortal Lord (Snake)
Zheng Qing Wen as Ma Ta Xue (Horse)
Huang Fei as Bai Yang (Sheep)
Wang Xing Yi as Jin Yuan Xing (Monkey)
Zhou Ji Wei as Si Chen Ke (Chicken)
Zhao Qiu Sheng as Hei Quan Xing (Dog)
Lin Yi Zheng as Lord Hei Mian (Pig)
Wu Ya Sect
Lou Yu Jian as Wei Ma Yi
Ni Song Yang as Wei Bai Yi
Dong Zhong Tao (董仲涛) as Wei Qing Yi
Huang Yi Fei as Wei Huang Yi
Tian Hong Sect / Qun Shan Sect
Chen Ji Ming as Feng Qian Li, leader of Tian Hong sect
Wang Nan Qian as Feng Bai Yu, Feng Qian Li's daughter. She is mutually in love with Qin Zi Ling
Guo Jun as Qin Tian Nan, leader of Quan Shan sect
Zhang Ze as Qin Zi Ling, leader of Qing Yuan Hall. Qin Tian Nan's son. He is mutually in love with Feng Bai Yu
Duan Family
Cheng Liu Yi as Duan Ha Fei, richest man of Jiang Nan
Li Tao Yao Yao as Duan San, Duan Ha Fei's daughter. She was in love with Xiao Yu'er
Liu Bi as Ah Quan, Duan San's subordinate
Supporting
Sui Shu Yang as Shen Qing Hong, head of armed escort [Ep 1-2, 13]
Wang Yi Sheng as Elder Lei, Shen Qing Hong's business partner [Ep 1-2]
Zhang Han as Sima Yan [Duan Chang Sword], Jiang Qin's accomplice [Ep 2]
Wen Jun Ting as Li Liu, con man at Fu Cheng Inn [Ep 3-4]
Wu Ying as Widow Li, con woman at Fu Cheng Inn [Ep 3-4]
Zhang Xue Han as Tao Hua, a nomadic girl living on the plains [Ep 4]
Lai Xiao Sheng as Elder Mao, Mount Emei [Ep 4]
Zhang Peng as Second Elder Mao, Mount Emei [Ep 4]
Mu Nai (穆乃) as Third Elder Mao, Mount Emei [Ep 4]
Ma Ming (马明) as Chief Li, bandit [Ep 4]
Wang Zi Guang (王子广) as Second Chief Li, bandit [Ep 4]
Yang Zi Hua as Reverend Shen Xi, leader of E'mei Sect [Ep 11, 14-15]
Zheng Wen Sen as Grey Bat [Ep 10]
Xu Ai Min as Owl [Ep 10]
Li Da Guang as Zhao Quan Hai, overall head of Trade Union and leader of San Xiang Trade Association [Ep 10, 17]
Han Mei (寒梅) as Liu Yu Ru, one of the treasure hunters [Ep 10-11]
Wang Jun as Feng Tian Yu, one of the treasure hunters [Ep 10-11]
Wei Zhi Qiang as Wang Yi Zhua, one of the treasure hunters [Ep 10-11, 14]
Luo Hao as Sun Tian Nan, one of the treasure hunters [Ep 10-11, 14]
Wang Wei as Huang Ji Master, one of the treasure hunters [Ep 10-11, 14]
Cai Guo Long as 7th Master Qiu, one of the treasure hunters [Ep 10-11]
Yu Hui Tao as Xiao Yun Ju Shi, one of the treasure hunters [Ep 10-11]
Yue Jun Ling as Old Man Shi, boatman [Ep 15]
Liang Bao Ling as Shi Chu Yun (Yun Gu), Old Man Shi's daughter [Ep 15]
Zou Bo Wei (邹博伟) as Li Ming Sheng, Jiang Yulang's friend [Ep 15-17]
Zhang Yi Duo as Bai Ling Xiao, Jiang Yulang's friend [Ep 15-16]
Li Hai Xing as Li Di (Golden Lion), Li Mingsheng's father. Leader of Shuang Shi Trade Association [Ep 15-17]
Wang Jian Long as Bai Jun Sheng, Bai Ling Xiao's father [Ep 15-17]
Gong Fang Min as Hai Si Die, troupe leader [Ep 17]
Ji Yuan (汲源) as Hai Hong Zhu, Hai Si Die's daughter [Ep 17]
Chen Zhi Hui as Tie Wu Shuang, a well-respected figure of jianghu. Li Da Zui's father-in-law
Lau Kong as Zhao Xiang Ling, master of Di Ling Pavilion. Tie Wu Shuang's friend
Kang Jia Ming as Li Feng
Yang Qian Li as Li Ting
Mei Han as Xue Hua Dao
Zhang Yong as Qian Lao Er
Fu Qiang as Sun Lao San
Ma Rui Ze as Ma Lao Si
Wang Yu Ting (王玉婷) as Sun Xiao Mei
Huang Wen Hao (黄文浩) as Sun Lie Yan
Zhou Fei Long (周飞龙) as Shopkeeper Zhang
Kang Bo (康勃) as Gao Shou Zi
Huang Shi Ying (黄士英) as Ai Pang Zi

Nonton Download Handsome Siblings (2020) Ep 1-44 Sub Indo Streaming Online

Berikut adalah list daftar episode yang sudah rilis di website NetNot21. Silahkan pilih episode yang akan kamu tonton atau unduh, jika menemukan link untuk nonton streaming atau link untuk men-download error silahkan lapor di kolom komentar.

Tinggalkan Jejak